เขาอีโก้

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ

เขาอีโก้

เขาอีโก้

เขาอีโก้

เขาอีโก้ หมู่บ้านลาวโซ่ง หรือ ไทยดำ อยู่ที่บ้านหนองปรง ชาวไทยดำที่บ้านหนองปรงอพยพมาจากหลวงพระบาง ประเทศลาวปัจจุบัน ชาวลาวโซ่งยังสามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเอาไว้ได้ เช่น ประเพณีการแต่งงาน การแต่งกายแบบพื้นเมือง ในวันที่ 10 เมษายนของทุกปี ชาวลาวโซ่งจะจัดงานสังสรรค์ และการละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ